Rezultat privind contestația depusă de dna Georgescu Monica Elena înregistrată sub număr 1311/30.01.2019

Data: 31 ianuarie 2019

După îndeplinirea procedurilor conform prevederilor art. 32-35 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comisia de soluționare a contestațiilor a decis: respingerea contestației și menținerea punctajului de 40 puncte.

Conform dispozițiilor legii, comisia de soluționare a contestațiilor a analizat  consemnarea răspunsurilor din fișa de interviu asumată prin semnare de către candidată la proba interviului susținută în data de 28.01.2019 raportat la criteriile de evaluare din Planul de interviu,  nefiind în competența comisiei de soluționare a contestațiilor să analizeze și să se pronunțe pe posibilele atribuții ale candidatului în urma câștigării concursului sau asupra unor eventuale incompatibilități,  aceste aspecte urmând a fi stabilite de ordonatorul de credite în raport cu legea.