Telefon / Fax – 021 311 99 80, 021 311 87 06

GDPR

REGULAMENTUL GENERAL PENTRU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeană prin Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legilația română în vigoare,Institutul Revoluției Române din decembrie 1989 îsi asumă prevederile legislative si se obligă să administreze datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate în condiții de siguranță și numai în conformitate cu prevederile legale.

Persoanele vizate sunt protejat de către Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016 și poate interveni când dorește și poate solicita:

 • informare și consultarea informațiilor vizate -Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective
 • actualizarea informațiilor vizate – Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
 • ștergerea informațiilor vizate – Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 1. a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 3. c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) din Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016 şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);
 4. d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;
 6. f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016
 • restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor vizate – Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
 1. b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
 2. c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
 3. d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat

 

De asemenea vă aducem la cunoștință faptul că nu folosim cookie-uri.

Back to Top