Concurs în vederea ocupării unui post de secretară

Data: 19 noiembrie 2018

Institutul Revoluției Roâmne din Decembrie 1989, în temeiul HG nr.286/2011 organizează concurs în vederea ocupării a 1 post de secretară, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Biroului Administrativ.

Condiții generale de ocupare a postului

 • Cetățenie română;
 • Cunoaşterea limbii române;
 • Are vârsta minimă prevăzută de lege;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
 • Fără condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni nedemne de exercitarea unei funcţii publice;

Condiții specific de ocupare a postului

 • Studii medii;
 • Vechime în muncă de minim 5 ani;
 • Cunoştinţe bune de operare PC, word, excel, navigare internet;
 • Cunoaştere foarte bună a limbii române şi a regulilor de redactare;
 • Limba engleză nivel mediu

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs – se găsește la secretariatul Institutului;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile actelor care să ateste nivelul studiilor și a altor specializări realizate (dacă este cazul);
 4. Copii ale documentelor care atestă vechimea în muncă
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii dosarului;
 7. Curriculum Vitae.

Documentele care se vor depune în copie, se vor prezenta și în original la momentul depunerii dosarului în vederea conformării cu originalul de către personalul responsabil desemnat din cadrul Institutului. Documentele vor fi puse în ordinea de mai sus, într-un dosar cu șină.

Cunoștințele de limba engleză și cele de cunoștințe operare PC vor fi testate în cadrul probei interviului.

Grafic de organizare concurs

21.11.2018 – 03.12.2018 ora 09:00 – 16:00 – depunere dosare
05.12.2018 – selectarea dosarelor depuse, afișarea rezultatelor
06.12.2018 – contestatii intre ora 09:00 – 16:00
07.12.2018 – soluționare contestații și afișare rezultat final
12.12.2018 – ora 10:00 proba scrisă
13.12.2018 – ora 16:30 afișare rezultate
14.12.2018 – ora 09:00- 16:00 depunere contestații
17.12.2018 – ora 16:30 afișare rezultate contestații
18.12.2018 – ora 10:00 proba interviului
19.12.2018 – ora 16:30 rezultatul dupa proba interviului
20.12.2018 – ora 09:00 – 16:00 depunere contestații
21.12.2018 – ora 16:30 afișare rezultate finale

Cunoștințele privind operarea pe calculator și cele de limbi străine se testează în cadrul probei interviului.

Conform HG 286/2011 sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte. Se consider admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să obținut cel puțin punctajul minim necesar.

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea 556/2004 privind  înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989
 2. Regulament de Organizare și funcționare al I.R.R.D.
 3. Legea 477/2004 privind codul de conduit a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 4. Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989