Comunicat

Data: 28 iunie 2018

Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989, în temeiul HG nr.286/2011 organizează concurs în vederea ocupării a 2 posturi de consilier juridic grad IA. cu normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Juridic și Personal .

         Condiții generale de ocupare a postului

 • cetățenie română;
 • cunoaşterea limbii române;
 • vârsta minimă prevăzută de lege;
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
 • fără condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni incomplatibile cu de exercitarea unei funcţii publice.

Condiții specific de ocupare a postului :

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice;
 • vechime în muncă de minim 10 ani;
 • vechime în specializare de minim 10 ani;
 • cunoștințe avansate de operare pe calculator.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente :

 1. cererea de înscriere la concurs – se găsește la secretariatul Institutului;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile actelor atestând nivelul studiilor și a altor specializări realizate (dacă este cazul);
 4. copii ale documentelor atestând vechimea în muncă;
 5. copii ale documentelor atestând vechimea în specialitatea studiilor;
 6. cazier judiciar;
 7. adeverință medicală atestând starea de sănătate; eliberată cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii dosarului;
 8. curriculum Vitae.

Documentele care se vor depune în copie, se vor prezenta și în original la momentul depunerii dosarului în vederea certificării. Documentele vor fi puse în ordinea de mai sus, într-un dosar cu șină.

Bibliografie :

Constituția României;

 • legea nr. 556/2004 privind înființare Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989;
 • legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
 • legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OG nr. 129/2000 republicate privind formarea profesionala a adultilor;
 • HG nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare;
 • HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor;
 • HG nr.286/2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporal vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grad sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;
 • Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • OG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor;
 • codul civil;
 • codul de procedură civilă.

Grafic de organizare concurs:

28 iunie 2018 ora 09:00  – 6 iulie 2018 ora 16:00 – depunere dosare
07 iulie 2018 – 08 iulie 2018 – selectarea dosarelor depuse, afișarea rezultatelor și soluționarea contestațiilor
20 iulie 2018 ora 09:00 – proba scrisă
23 iulie 2018 –24 iulie 2018   afișarea rezultatelor si – depunerea contestațiilor ora 09:00 – ora16:00
25 iulie 2018 – afișarea rezultatelor contestațiilor
26 iulie 2018 ora 09:00 – interviul candidaților calificați
27 iulie 2018 – 30 iulie afișarea rezultatelor  si depunerea contestațiilor ora 09:00 – ora16:00
31 iulie 2018 – afișarea rezultatelor finale

Conform nr. HG 286/2011, sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să obținut cel puțin punctajul minim necesar.

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989