Comunicat

Data: 28 iunie 2018

Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989, în temeiul HG nr.286/2011 organizează concurs în vederea ocupării a 1 post de secretară, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Biroului Administrativ.

Condiții generale de ocupare a postului:

 • cetățenie română;
 • cunoaşterea limbii române;
 • vârsta minimă prevăzută de lege;
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • Apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
 • fără condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni incompatibile cu exercitarea unei funcţii publice.

Condiții specific de ocupare a postului :

 • studii medii;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime pe un post similar de minim 5 ani;
 • cunoştinţe bune de operare pe calculator;
 • cunoaştere foarte bună a limbii române şi a regulilor de redactare;
 • o limbă străină la nivel mediu.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs – se găsește la secretariatul Institutului;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile actelor atestând nivelul studiilor și al altor specializări (dacă este cazul);
 4. copii ale documentelor atestând vechimea în muncă ;
 5. copii ale documentelor atestând vechimea în specialitate;
 6. cazier judiciar;
 7. adeverință medicală atestând starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii dosarului;
 8. Curriculum Vitae.

Documentele care se vor depune în copie, se vor prezenta și în original la momentul depunerii dosarului, în vederea certificării. Documentele vor fi puse în ordinea de mai sus, într-un dosar cu șină.

Proba de concurs va consta atât într-o probă practică, din care să rezulte cunoștințele privind operarea pe calculator, cât și o probă din care să rezulte cunoștințele de scriere în limba română, redactarea de documente, traducerea din și într-o limbă străina a unui text.

BIBLIOGRAFIE –pentru postul vacant de Secretara;

 1. L E G E A 556 privind înființarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie1989;
 2. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 3. Regulamentul de Organizare și Funcționare a IRRD;
 4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

Grafic de organizare concurs:

28 iunie 2018 ora 09:00  – 6 iulie 2018 ora 16:00 – depunere dosare
07 iulie 2018 – 08 iulie 2018 – selectarea dosarelor depuse, afișarea rezultatelor și soluționarea contestațiilor
20 iulie 2018 ora 09:00 – proba scrisă
23 iulie 2018 –24 iulie 2018   afișarea rezultatelor si – depunerea contestațiilor ora 09:00 – ora16:00
25 iulie 2018 – afișarea rezultatelor contestațiilor
26 iulie 2018 ora 09:00 – interviul candidaților calificați
27 iulie 2018 – 30 iulie afișarea rezultatelor  si depunerea contestațiilor ora 09:00 – ora16:00
31 iulie 2018 – afișarea rezultatelor finale

Conform HG nr. 286/2011 sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să obținut cel puțin punctajul minim necesar.

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989