Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru postul de Șofer I

Data: 27 aprilie 2016

ANUNŢ

Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 organizează concurs de recrutare pentru următoarele posturi contractuale vacante :

  • 1 post de Şofer I – Direcția Financiar Contabilitate, Resurse Umane, Juridic şi Administrativ ;

Concursul se organizează la sediul Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 din Str. C.A. Rosseti nr. 33 Sector 2, în data de 19.05.2016 ora 10:00, proba scrisă. Interviul se va susţine într-un termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise .

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 Hotărârea nr. 286/2011 (*actualizată*), cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă :

  • Studii medii generale ;
  • Permis de conducere categoria B ;

Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr. 33 Sector 2,până pe data de 11 Mai 2016 ora 14,00 .

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6)  Hotărârea nr. 286 / 2011  (*actualizată*)

–        cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

–        copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

–        copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

–      carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimeaîn muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

–      cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

–      adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulări concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

–       aviz psihologic;

–      curriculum vitae;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la numărul de telefon

021/ 3119980.

Bibliografie :

– Legea 556 privind înființarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie1989;

– OG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata cu modificarile si completarile ulteioare ;

–  Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor ;

– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

DIRECTOR GENERAL ,

 IORDACHE CLAUDIU

ANEXĂ

Concursul consta in 3 etape succesive:

  • Selectia dosarelor de inscriere ;
  • Proba scrisa ;
  • Interviul – Proba practica;

             Desfăşurare concurs.

Nr. Crt.EtapăPerioadă
Înscrierea candidaţilor27.04-11.05.2016,ora 14
Selecţia dosarelor de înscriere12.05.2016
Afişare rezultate selecţie dosare13.05.2016
Contestatii16.05.2016, ora13.
Rezultate selecţie dosare după contestaţii17.05.2016
Probă scrisă19.05.2016, ora 10.00
Afişare rezultate probă scrisă20.05.2016
Contestaţii23.05.2016, ora 10
Afişare rezultate probă scrisă după contestaţii23.05.2016
Interviul- Proba practică24.05.2016ora 10
Afişarea rezultatelor interviului-proba practica25.05.2016
Contestaţii interviu- proba practica26.05.2016
Afişare rezultat contestaţii interviu- proba practica26.05.2016
Afisarea rezultatelor finale27.05.2016

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidati declarati ,,admis” la etapa precedenta.

Vor fi declarati ,,admis” candidati care obtin minimum 50 de puncte atat la proba scrisa cat si la proba orala.

Se considera admis la concurs, candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj, cu conditia sa fi obtinut punctajul minim necesar.

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil