Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante

Data: 28 decembrie 2015

ANUNŢ

Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 organizează concurs de recrutare pentru următoarele posturi vacante:

–  un post cercetător ştiinţific;

–  un post asistent cercetare.

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile art.7 din Hotărârea nr. 286/2011 a Legii 319/08.07.2003 Ordinului M.E.C.T.S. nr. 6.560/2012 cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentului de concurs aprobat de Consiliul Ştiinţific al IRRD (afişat la sediul IRRD şi publicat pe site-ul Institutului).

Candidaţii trebuie să fie absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior

Dosarul de concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunţ la sediul IRRD, str. C.A. Rosetti nr.33, sector 2, Bucureşti, telefon 021/311.99.89. El trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 15 din Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Analiza dosarelor se va efectua în perioada  04-10.01.2016.

Pentru postul de cercetător ştiinţific, concursul va avea loc în data de 11.01.2016 ora 10:00, conform Ordinului M.E.C.T.S. nr. 6.560/2012 cu modificările şi completările ulterioare .

Pentru postul de asistent de cercetare , proba orală va avea loc în data de 11.01.2016 ora 10:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la numărul de telefon 021/ 3119980

Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de cercetător în cadrul IRRD se depune la Compartimentul Resurse Umane şi va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a) cerere-tip de înscriere;

b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru a dovedi vechimea;

c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;

d) curriculum vitae;

e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

f) lista lucrărilor publicate va fi structurată în raport cu cerinţele preliminare şi cu criteriile de evaluare, şi anume, după caz, în ordine: teza/teze de doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); alte lucrări.

g) fişa de evaluare a candidatului, întocmită conform Anexei 13 din Ordinul nr. 4.204/2013, în care sunt prezentate satndardele minimale naţionale aprobate prin ordinul MECTS/MEN, va fi semnată de candidat şi depusă în dosarul de candidat;

   h) declaraţie de asumare a răspunderii, scrisă de mînă de către candidat, în care candidatul afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportînd consecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

   i) dosarul de înscrire la concurs va fi însoţit de o mapă cu lucrările ştiinţifice semnificative, în fotocopie sau xerox, pentru a dovedi îndeplinirea standerdelor minimale şi adiţionale.

BIBLIOGRAFIE

  1. Ioan Scurtu, Revoluția Română din Decembrie 1989 în context internațional, Editura IRRD, București, 2006,
  2. Mihail M. Andreescu, Ion Bucur, Revoluția din Decembrie 1989 în București, Editura Mega, București, 2009,
  3. Alexandru Oșca, Dincolo de Rubicon. 1989 – Timișoara – 1990, Editura Sitech,Craiova, 2011,
  4. Constantin Hlihor, Marin Badea Gavril Preda , Alexandru Purcăruş – Revoluția din Decembrie 1989 şi percepţia ei în mentalul colectiv; 

Preşedinte de Comisie

Prof. univ. dr. Ion Calafeteanu

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989