Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante din IRRD

Data: 30 iunie 2015

ANUNŢ

Institutul Revoluției Române din decembrie 1989 organizează concurs de recrutare pentru următoarele posturi vacante:

Referent, IA Direcția Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ;

Expert II Direcția Organizare Evenimente și Activități Editoriale;

Condiţiile pentru desfăşurarea concursului :

Concursul se organizează la sediul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2 în data de 22.07.2015ora 10:00, proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la data de 30.06.2015

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6) Hotărârea nr. 286 / 2011 (*actualizată*)

cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulări concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

curriculum vitae;

NOTĂ:

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Condiţiile de participare la concurs:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 Hotărârea nr. 286 / 2011 (*actualizată*) , cu modificările şi completările ulterioare la care se adaugă:

Pentru postul de Referent IADirecția Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ;

Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

Vechime de minim 9 ani;

Pentru postul de Expert gradul IIDirecția Organizare Evenimente și Activități Editoriale;

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 3 ani;;

Bibliografia obligatorie pentru postul de Referent IA:

L E G E A 556 privind înființarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie1989;

Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

Regulamentul de Organizare și Funcționare a IRRD;

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

Bibliografia obligatorie pentru postul de Expert gradul II :

Ioan Scurtu, Revoluția Română din Decembrie 1989 în context internațional, Editura IRRD, București, 2006,

Alesandru Duțu, Revoluția din Decembrie 1989 – Cronologie, ediția a II-a, Editura Sitech, Craiova, 2010,

Alexandru Oșca (coordonator), Revoluția Română din Decembrie 1989 în Banat, Editura Sitech, Craiova, 2009,

Mihail M. Andreescu, Ion Bucur, Revoluția din Decembrie 1989 în București, Editura Mega, București, 2009,

Alexandru Oșca, Dincolo de Rubicon. 1989 – Timișoara – 1990, Editura Sitech,Craiova, 2011,

Alexandru Oșca, Revoluția Română din Decembrie 1989. Suport pentru curs universitar, Editura IRRD, București, 2012,

Alexandru Grigoriu, Eroii Martiri în statistici, Editura IRRD, București, 2013,

Ion Bucur, Cartea Represiunii. 1989, ediția a II-a, Editura IRRD, București, 2014,

Alexandru Grigoriu, O revoluție încarcerată. Mărturii, Editura IRRD, București, 2014,

Constantin Corneanu, Victorie însângerată. Decembrie 1989, Editura IRRD, București, 2014,

Legea nr. 556/14 decembrie 2004 privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989,

Legea nr. 186/9 mai 2003 privind promovarea culturii scrise,

Notă : se studiază actele normative menţionate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

După verificarea de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, se va afişa lista cu candidaţii care întrunesc condiţiile de participare la concurs.

DESFASURARE CONCURS

Nr. Crt.EtapăPerioadă
Înscrierea candidaţilor01.07-14.07.2015ora 13.00
Selecţia dosarelor de înscriere15-16.07.2015
Afişare rezultate selecţie dosare16.07.2015
Contestatii17.07.2015
Rezultate selecţie dosare după contestaţii20.07.2015
Probă scrisă22.07.2015    ora10.00
Afişare rezultate probă scrisă24.07.2015
Contestaţii24.07.2015
Afişare rezultate probă scrisă după contestaţii27.07.2015
Interviul28.07.2015    ora 10.00
Afişarea rezultatelor interviului29.07.2015
Afisarea rezultatelor finale29.07.2015

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati ,,admis” la etapa precedenta.

Vor fi declarati ,,admis” candidatii care obtin minimum 50 de puncte atat la proba scrisa cat si la proba orala.

Se considera admis la concurs, candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj ,cu conditia sa fi obtinut punctajul minim necesar.

În vederea participării la proba scrisă, candidaţii admişi la selecţia dosarelor vor fi prezenţi în data de 22.07.2015 la ora 10,00 la sediul din Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2 , cu actul de identitate ( B.I./C.I.) .

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la numerele de telefon 021/ 3119980 / 0748 037 701.

DIRECTOR ,

IORDACHE CLAUDIU

Autor: Directorul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989