Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante din IRRD

Data: 1 septembrie 2015

ANUNŢ

Institutul Revoluției Române din decembrie 1989 organizează concurs de recrutare pentru următoarele posturi vacante:

–        Consilier , IA Direcția Organizare Evenimente și Activități Editoriale

–        Expert II Direcția Organizare Evenimente și Activități Editoriale;

Condiţiile pentru desfăşurarea concursului :

 • Concursul se organizează la sediul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2 în data de 24.09.2015 ora 10:00, proba scrisă.
 • Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul   Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2
 • Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la data de 02.09.2015.

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6) Hotărârea nr. 286 / 2011 (*actualizată*)

–      cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

–      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

–      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

-carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimeaîn muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

–      cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

–      adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulări concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

–      curriculum vitae;

NOTĂ:

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Condiţiile de participare la concurs:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 Hotărârea nr. 286 / 2011 (*actualizată*) , cu modificările şi completările ulterioare la care se adaugă:

Pentru postul de Consilier IA Direcția Organizare Evenimente și Activități Editoriale

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Vechime de minim 9 ani;

Pentru postul de Expert gradul II Direcția Organizare Evenimente și Activități Editoriale;

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 3 ani;;

Bibliografia obligatorie:

 1. Ioan Scurtu, Revoluția Română din Decembrie 1989 în context internațional, Editura IRRD, București, 2006,
 2. Alesandru Duțu, Revoluția din Decembrie 1989 – Cronologie, ediția a II-a, Editura Sitech, Craiova, 2010,
 3. Alexandru Oșca (coordonator), Revoluția Română din Decembrie 1989 în Banat, Editura Sitech, Craiova, 2009,
 4. Mihail M. Andreescu, Ion Bucur, Revoluția din Decembrie 1989 în București, Editura Mega, București, 2009,
 5. Alexandru Oșca, Dincolo de Rubicon. 1989 – Timișoara – 1990, Editura Sitech,Craiova, 2011,
 6. Alexandru Oșca, Revoluția Română din Decembrie 1989. Suport pentru curs universitar, Editura IRRD, București, 2012,
 7. Alexandru Grigoriu, Eroii Martiri în statistici, Editura IRRD, București, 2013,
 8. Ion Bucur, Cartea Represiunii. 1989, ediția a II-a, Editura IRRD, București, 2014,
 9. Alexandru Grigoriu, O revoluție încarcerată. Mărturii, Editura IRRD, București, 2014,
 10. Constantin Corneanu, Victorie însângerată. Decembrie 1989, Editura IRRD, București, 2014,
 11. Legea nr. 556/14 decembrie 2004 privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989,
 12. Legea nr. 186/9 mai 2003 privind promovarea culturii scrise,

Notă : se studiază actele normative menţionate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

ANEXE

       I.   Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

 • Cerere de participare la concurs ;
 • Curriculum vitae ;
 • Copia carnetului de munca ,conforma cu originalul, sau o adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor;
 • Cazier judiciar ;
 • Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor;
 • Copie B.I./C.I. ;
 • Adeverinta medicala ;

         II.   Concursul consta in 3 etape succesive:

 • Selectia dosarelor de inscriere ;
 • Proba scrisa ;
 • Interviul ;

III. Desfăşurare concurs.

Nr. Crt.EtapăPerioadă
Înscrierea candidaţilor02.09-17.09.2015ora 13
Selecţia dosarelor de înscriere18.09.2015
Afişare rezultate selecţie dosare21.09.2015
Contestatii22.09.2015
Rezultate selecţie dosare după contestaţii23.09.2015
Probă scrisă24.09.2015 ora 10.00
Afişare rezultate probă scrisă25.09.2015
Contestaţii25.09.2015
Afişare rezultate probă scrisă după contestaţii28.09.2015
Interviul29.09.2015ora 10
Afişarea rezultatelor interviului29.09.2015
Afisarea rezultatelor finale30.09.2015

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidati declarati ,,admis” la etapa precedenta.

Vor fi declarati ,,admis” candidati care obtin minimum 50 de puncte atat la proba scrisa cat si la proba orala.

Se considera admis la concurs , candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj ,cu conditia sa fi obtinut punctajul minim necesar.

După verificarea de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, se va afişa lista cu candidaţii care întrunesc condiţiile de participare la concurs.

 • În vederea participării la proba scrisă, candidaţii admişi la selecţia dosarelor vor fi prezenţi în data de 24.09.2015 la ora 10,00 la sediul din Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2 , cu actul de identitate ( B.I./C.I.) .

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la numărul de telefon 021/ 3119980.

DIRECTOR ,

IORDACHE CLAUDIU

Autor: Directorul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989