ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 anunță examen de promovare pe postul contractual pe durată nedeterminată de Cercetător Științific (funcție de execuție) în cadrul Direcției Cercetare a IRRD 1989 în conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 și a Legii nr. 319/2003.

I. Condiții generale și specifice de participare

I.1. Condiţii generale:

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute de art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

I.2. Condiții specifice

a) Condiții de studii

• studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor socio-umane

• doctorat

b) Vechime în specialitatea studiilor

• minim 3 ani

II. Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la lit. e) candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării/afişării anunţului, în perioada 8 – 23 august 2019, după următorul program: de luni până vineri între orele 08.30 – 16.30.

Dosarul de înscriere la concurs se poate depune personal sau prin mandatar, cu procură autentificată, la secretariatul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, strada C. A. Rosetti nr. 33, sector 2, București, telefon 021/3119980.

III. Tematica Concursului:

 1. Relațiile politico-militare și evoluția relațiilor internaționale în cursul Anului 1989;
 • Premisele politice și economico-sociale ale izbucnirii Revoluției Române din Decembrie 1989 și desfășurarea ei.

IV. Bibliografia pentru concurs:

 1. Alesandru Duţu, Revoluţia din Decembrie 1989. Cronologie (ediţia a II-a, revăzută şi adăugită), Editua Sitech, Craiova, 2010;
 2. Revoluţia Română din Decembrie 1989. Documente, vol. I, Editori: Ion Calafeteanu (coordonator), Gheorghe Neacşu, Daniela Osiac, Sebastian Rusu, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009;
 3. Adam Burakowski, Aleksander Gubrynowicz, Pawel Ukielski, 1989. Toamna naţiunilor, Editura Polirom, Iaşi, 2013;
 4. Alexandru Grigoriu, Eroii martiri în statistici, Editura IRRD, Bucureşti, 2013;
 5. Alexandru Oşca, Dincolo de Rubicon. 1989 – Timişoara – 1990, Editura Sitech, Craiova, 2011;
 6. Colecţia revistei Caietele Revoluţiei (2005 – 2019);
 7. Florian Banu, „Amorsarea” Revoluţiei. România anilor ’80 văzută prin ochii Securităţii, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2012;
 8. Ion Bucur, Cartea Represiunii, Editura IRRD, Bucureşti, 2014;
 9. Constantin Hlihor, România și șocurile geopolitice ale Războiului Rece, Editura IRRD, 2016;
 10. Vasile Buga, Pe muchie de cuțit. Relațiile româno-sovietice. 1965 – 1989, Editura Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, București, 2014;
 11. Constantin Corneanu, Victorie însângerată. Decembrie 1989, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2014.

V. Modalitatea de desfășurare a concursului

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:

 1. depunerea dosarelor de înscriere la concurs de către candidați, în perioada 8 – 23 august 2019;
 2. selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în perioada 26 – 27 august 2019, astfel încât la data de 28 august 2019 se va afişa rezultatul acesteia la sediul și pe site-ul IRRD 1989, folosind sintagma ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;
 3. contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se vor depune în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la data și ora afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
 4. comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 5. proba scrisă va avea loc pe 2 septembrie 2019 începând cu ora 10.30;
 6. la această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admiși la rezultatul final al selecţiei dosarelor;
 7. rezultatul probei scrise va fi afişat la sediul și pe site-ul IRRD 1989 în data de 3 septembrie 2019, cu precizarea punctajului obţinut şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;
 8. contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la data și ora afişării rezultatelor, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
 9. comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 10. interviul va avea loc pe 6 septembrie 2019 începând cu ora 11.00;
 11. la interviu vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admiși la rezultatul final de la proba scrisă; sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte;
 12. contestaţiile cu privire la rezultatul interviului se depun în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la data și ora afişării rezultatelor, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
 13. comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 14. comunicarea rezultatului final al concursului se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data soluționării contestațiilor la interviu.