Anunț cu privire la organizarea unui concurs de recrutare pentru posturile vacante în IRRD

Data: 12 septembrie 2016

ANUNŢ

Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 organizează concurs de recrutare pentru următoarele posturi vacante:

– 2 posturi Cercetător ştiinţific III– Direcţia Cercetare ;

– 1 post Cercetător ştiinţific – Direcţia Cercetare ;

–  1 post Asistent cercetare – Direcţia Cercetare ;

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea nr. 286 / 2011, a Legii 319/08.07.2003, Ordinului M.E.C.T.S. nr. 6.560/2012 cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentului de concurs aprobat de Consiliul Ştiinţific al IRRD (afişat la sediul IRRD şi publicat pe site-ul Institutului).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 Hotărârea nr. 286 / 2011 (*actualizată*) , cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă :

Pentru postul de Cercetător ştiinţific III :

–   Studii superioare

–   Vechime : să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii care deţin titlul de doctor;

Pentru postul de Cercetător ştiinţific :

–   Studii superioare;

–   Vechime: să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi ;

Pentru postul de Asistent cercetare :

–   Să fie absolvent cu examen de licenţă sau de diplomă în domeniul cercetării ştiinţifice;

Dosarul de concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunţ la sediul IRRD, str. C.A. Rosetti nr. 33, sector 2, Bucureşti, telefon 021/311.99.89. El trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 15 din Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

Analiza dosarelor se va efectua în perioada 20.09 – 21.09.2016 .

Concursul va avea loc în data de 26.09.2016 ora 10:00, proba orală , conform Ordinului M.E.C.T.S. nr. 6.560/2012 cu modificările şi completările ulterioare . Interviul va avea loc în data de 27.09.2016.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la numărul de telefon 021/ 3119980.

Dosarele de înscriere se depun la Compartimentul Resurse Umane şi vor cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a) cerere-tip de înscriere;

b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru a dovedi vechimea;

c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;

d) curriculum vitae;

e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

f) lista lucrărilor publicate va fi structurată în raport cu cerinţele preliminare şi cu criteriile de evaluare, şi anume, după caz, în ordine: teza/teze de doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); alte lucrări.

g) fişa de evaluare a candidatului, întocmită conform Anexei 13 din Ordinul nr. 4.204/2013, în care sunt prezentate satndardele minimale naţionale aprobate prin ordinul MECTS/MEN, va fi semnată de candidat şi depusă în dosarul de candidat;

   h) declaraţie de asumare a răspunderii, scrisă de mînă de către candidat, în care candidatul afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportînd consecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

   i) dosarul de înscrire la concurs va fi însoţit de o mapă cu lucrările ştiinţifice semnificative, în fotocopie sau xerox, pentru a dovedi îndeplinirea standerdelor minimale şi adiţionale.

BIBLIOGRAFIE

 1. Ioan Scurtu, Revoluția Română din Decembrie 1989 în context internațional, Editura IRRD, București, 2006,
 2. Mihail M. Andreescu, Ion Bucur, Revoluția din Decembrie 1989 în București, Editura Mega, București, 2009,
 3. Alexandru Oșca, Dincolo de Rubicon. 1989 – Timișoara – 1990, Editura Sitech,v Craiova, 2011,
 4. Constantin Hlihor, Marin Badea Gavril Preda, Alexandru Purcăruş – Revoluția din Decembrie 1989 şi percepţia ei în mentalul colectiv; 

T E M A T I C A

Pentru concursul de ocupare a postului de asistent de cercetare ştiinţifică, poz. 16, Direcţia Cercetare

 1. România comunistă: tipologia regimului, structuri de putere, model economic şi socio-cultural.
 2. Accentuarea crizei de sistem în România la sfârşitul anilor 80 ai secolului trecut. Organizarea represiunii împotriva opozanţilor şi contestatarilor regimului.
 3. Deteriorarea nivelului de trai al populaţiei şi a condiţiei umane în România Socialistă;
 4. Proteste şi revolte populare în România înainte de 1989.
 5. Revoluţia din Decembrie 1989: determinări, desfăşurare, consecinţe (urmări);Caracteristici comune şi diferenţe între evoluţia evenimentelor în principalele focare ale Revoluţiei din România.
 6. Trecerea la regimul democratic: specificul românesc.

Pentru concursul de ocupare a postului de cercetător ştiinţific III, cercetător ştiinţific

 1. România comunistă: tipologia regimului, structuri de putere, model economic şi socio-cultural.
 2. Blocul comunist: ideologie, natura regimului, elemente de geopolitică.
 3. Relaţiile în interiorul Blocului comunist: locul României.
 4. Conceptele reformatoare lansate de liderii comunişti de la Moscova.
 5. Trecerea de la comunism la democraţie: tipuri de revoluţii.
 6. Impactul schimbărilor radicale din Europa de Est asupra evoluţiilor politice, economice, sociale şi culturale pe continentul european.

Preşedinte de Comisie

Prof. univ. dr. Ion Calafeteanu

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989