Anunț cu privire la organizarea unui concurs de recrutare pentru posturile vacante din IRRD

Data: 21 martie 2016

ANUNŢ

Institutul Revoluției Române din decembrie 1989 organizează concurs de recrutare pentru următoarele posturi vacante:

 1. Expert IA, Direcția Cercetare -1 post
 2. Expert II, Direcția Organizare Evenimente și Activități Editoriale – 2 posturi

Condiţiile pentru desfăşurarea concursului :

 1. Concursul se organizează la sediul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2 în data de 14.04.2016 ora 10:00, proba scrisă.
 2. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2
 3. Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la data de 22.03.2016.

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6) Hotărârea nr. 286 / 2011 (*actualizată*)

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimeaîn muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulări concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

NOTĂ:

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Condiţiile de participare la concurs:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 Hotărârea nr. 286 / 2011 (*actualizată*) , cu modificările şi completările ulterioare la care se adaugă:

Pentru postul de Expert IA Direcţia Cercetare

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 2. Vechime de minim 9 ani;

Pentru postul de Expert gradul II Direcția Organizare Evenimente și Activități Editoriale;

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 3 ani;

Bibliografie şi tematică obligatorie pentru postul de Expert IA, Direcția

Cercetare;

 1. Legea nr. 556/14 decembrie 2004 privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989,
 2. Legea nr. 16/1966 privind Arhivele cu modificările şi completările ulterioare
 3. Ioan Scurtu, Revoluția Română din Decembrie 1989 în context internațional, Editura Redacției Publicațiilor pentru străinătate, București, 2009,
 4. Alesandru Duţu, Revoluţia din Decembrie 1989. Cronologie (ediţia a II‐a, revăzută şi adăugită), Editua Sitech, Craiova, 2010,
 5. Alexandru Oşca (coordonator), Ioan Munteanu, Dumitru Tomoni, Emil Șimăndan, RevoluţiaRomână în Banat, Editura Sitech, Craiova, 2009,
 6. Ştefan Păun, Corneliu Mihai Lungu, Alexandru Oşca, Revoluţia Română din 1989 la Bucureşti, Schimbarea Centrului de Putere, Editura IRRD, Bucureşti 2015,
 7. Ion Bucu, Cartea Represiunii, ediţia a II-a, Editura IRRD, Bucureşti, 2015,
 8. Mihail M. Andreescu, Ion Bucur, Revoluţia Română în Bucureşti, Editura Mega, Cluj‐Napoca, 2009,
 9. Colecţia Revistei „Caietele Revoluţiei”

Tematică

Legislaţia romînă referitoare la arhive

Contextul intern şi internaţional al desfăşurării Revoluţiei din Decembrie 1989

Bibliografie şi tematică obligatorie pentru postul de Expert II, Direcția Organizare Evenimente și Activități Editoriale;

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea 556/2004 cu scopul de a cerceta istoria Revoluţiei române din 1989,
 2. Ioan Scurtu, Revoluția Română din Decembrie 1989 în context internațional, Editura Redacției Publicațiilor pentru străinătate, București, 2009,
 3. Delia Cristina Balaban, Ioana Iancu, Radu Merza – „PR, Publicitate şi New Media”, Editura Tritonic, Bucureşti, 2009,
 4. Alesandru Duţu, Revoluţia din Decembrie 1989. Cronologie (ediţia a II‐a, revăzută şi adăugită), Editua Sitech, Craiova, 2010,
 5. David Meerman Scott – „Noile reguli de marketing şi PR. Cum să ajungi la clienţi prin reţelele de socializare, bloguri, comunicate de presă, site-uri video şi marketing viral”, Editura Publică, Bucureşti, 2010,
 6. Merry Aronson, Don Spetner, Carol Ames – „Ghidul redactării în relaţiile publice – era digitală”, Editura Amsta Publishing, Bucureşti 2008;

TEMATICA

Principalele momente şi etape ale Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Obiectivul de activitate, principalele atribuţii ale Institutului Române din Decembrie 1989 şi Legea nr. 556/14 decembrie 2004 privind înfiinţarea Institutului.

Reglementări privind managementul relaţiilor publice.

Organizarea şi desfăşurarea evenimentelor din perspectiva ştiinţelor comunicării.

Notă : se studiază actele normative menţionate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

 1. După verificarea de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, se va afişa lista cu candidaţii care întrunesc condiţiile de participare la concurs.În vederea participării la proba scrisă, candidaţii admişi la selecţia dosarelor vor fi prezenţi în data de 14.04.2016 la ora 10,00 la sediul din Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2 , cu actul de identitate ( B.I./C.I.) .
 2. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la numărul de telefon 021/ 3119980.

INSTITUTUL REVOLUTIEI ROMANE DIN DECEMBRIE 1989

ANEXE

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

 1. Cerere de participare la concurs ;
 2. Curriculum vitae ;
 3. Copia carnetului de munca ,conforma cu originalul, sau o adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor;
 4. Cazier judiciar ;
 5. Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor;
 6. Copie B.I./C.I.;
 7. Adeverinta medicala;

Concursul consta in 3 etape succesive:

 1. Selectia dosarelor de inscriere;
 2. Proba scrisa;
 3. Interviul;
Nr. Crt.EtapăPerioadă
1Înscrierea candidaţilor23.03-05.04.2016 ora 16
2Selecţia dosarelor de înscriere06.04.2016
3Afişare rezultate selecţie dosare07.04.2016
4Contestatii08.04.2016, ora13.
5Rezultate selecţie dosare după contestaţii11.04.2016
6Probă scrisă14.04.2016, ora 10.00
7Afişare rezultate probă scrisă15.04.2016
8Contestaţii15.04.2016, ora 14
9Afişare rezultate probă scrisă după contestaţii18.04.2016
10Interviul19.04.2016 ora 10
11Afişarea rezultatelor interviului20.04.2016
12Contestaţii interviu21.04.2016
13Afişare rezultat contestaţii interviu21.04.2016
14Afisarea rezultatelor finale22.04.2016

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidati declarati ,,admis” la etapa precedenta.

Vor fi declarati ,,admis” candidati care obtin minimum 50 de puncte atat la proba scrisa cat si la proba orala.

Se considera admis la concurs, candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj, cu conditia sa fi obtinut punctajul minim necesar.

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil