Anunț cu privire la organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante

Data: 31 octombrie 2016

ANUNŢ

Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 organizează concurs de recrutare pentru următoarele posturi vacante:

Direcţia Cercetare

– un post cercetător ştiinţific.

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile art.7 din Hotărârea nr. 286/2011 a Legii 319/08.07.2003 Ordinului M.E.C.T.S. nr. 6.560/2012 cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentului de concurs aprobat de Consiliul Ştiinţific al IRRD (afişat la sediul IRRD şi publicat pe site-ul Institutului).

Candidaţii trebuie să fie absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior.

Dosarul de concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunţ la sediul IRRD, str. C.A. Rosetti nr.33, sector 2, Bucureşti, telefon 021/311.99.89. El trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 15 din Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Analiza dosarelor se va efectua în perioada 06-07.12.2016 .

Concursul, va avea loc în data 12.12.2016, ora 10:00, proba scrisă.

Interviul va avea loc la data de 15.12.2016.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la numărul de telefon 021/ 3119980.

Dosarele de înscriere se depun la Compartimentul Resurse Umane şi vor cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a) cerere-tip de înscriere;

b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru a dovedi vechimea;

c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;

d) curriculum vitae;

e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

f) lista lucrărilor publicate va fi structurată în raport cu cerinţele preliminare şi cu criteriile de evaluare, şi anume, după caz, în ordine: teza/teze de doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); alte lucrări.

   g) declaraţie de asumare a răspunderii, scrisă de mînă de către candidat, în care candidatul afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportînd consecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

   h) dosarul de înscrire la concurs va fi însoţit de o mapă cu lucrările ştiinţifice semnificative, în fotocopie sau xerox, pentru a dovedi îndeplinirea standerdelor minimale şi adiţionale.

Bibliografie:

Ioan Scurtu, Revoluţia Română din- Decembrie 1989 în context internaţional, Editura IRRD, Bucureşti, 2006

Mihail M. Alexandrescu, Ion Bucur, Revoluţia din Decembrie 1989 în Bucureşti, Editura Mega, Bucureşti, 2009

Alexandru Oşca, Dincolo de Rubicon. 1989 –Timişoara – 1990, Editura Sitech, Craiova, 2011

Constantin Hlihor, Marin Badea Gavril Preda, Alexandru Purcăruş, Revoluţia din Decembrie 1989 şi percepţia ei în mentalul colectiv, Editura IRRD

T E M A T I CA

Pentru concursul de ocupare a postului de cercetător ştiinţific

 1. România comunistă: tipologia regimului, structuri de putere, model economic şi socio-cultural.
 2. Blocul comunist: ideologie, natura regimului, elemente de geopolitică.
 3. Relaţiile în interiorul Blocului comunist: locul României.
 4. Conceptele reformatoare lansate de liderii comunişti de la Moscova.
 5. Trecerea de la comunism la democraţie: tipuri de revoluţii.
 6. Impactul schimbărilor radicale din Europa de Est asupra evoluţiilor politice, economice, sociale şi culturale pe continentul european .

Biroul organizare evenimente şi activitaţi editoriale

–        Un post Expert II

Concursul se organizează la sediul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2 în data de 28.11.2016 ora 10:00, proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul   Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6) Hotărârea nr. 286 / 2011 (*actualizată*)

–      cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

–      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

–      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimeaîn muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

–      cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

–      adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulări concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

–      curriculum vitae;

NOTĂ:

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Condiţiile de participare la concurs:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 Hotărârea nr. 286 / 2011 (*actualizată*) , cu modificările şi completările ulterioare la care se adaugă:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 3 ani;;

Bibliografia obligatorie:

 1. Ioan Scurtu, Revoluția Română din Decembrie 1989 în context internațional, Editura IRRD, București, 2006,
 2. Alesandru Duțu, Revoluția din Decembrie 1989 – Cronologie, ediția a II-a, Editura Sitech, Craiova, 2010,
 3. Legea nr. 556/14 decembrie 2004 privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989,
 4. Legea nr. 186/9 mai 2003 privind promovarea culturii scrise,
 5. Delia Cristina Balaban, Ioana Iancu, Radu Merza – „PR, Publicitate şi New Media”, Editura Tritonic, Bucureşti, 2009,

Notă : se studiază actele normative menţionate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

După verificarea de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, se va afişa lista cu candidaţii care întrunesc condiţiile de participare la concurs.

 • În vederea participării la proba scrisă, candidaţii admişi la selecţia dosarelor vor fi prezenţi în data de 28.11.2016 la ora 10,00la sediul din Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2 , cu actul de identitate ( B.I./C.I.) .

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la numărul de telefon 021/ 3119980.

DIRECTOR ,

IORDACHE CLAUDIU

Autor: Directorul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989