Anunţ concurs pentru postul de consilier IA şi şofer. Tematică şi Bibliografie

Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989, în temeiul HG nr.286/2011 organizează concurs în vederea ocupării a două posture, respective, 1 post consilier IA în cadrul compartimentului economic – achizițiii publice și 1 post șofer în cadrul compartimentului administrative

I. Condiții generale de ocupare a postului de consilier IA

 • Cetățenie română;
 • Cunoaşterea limbii române;
 • Are vârsta minimă prevăzută de lege;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
 • Fără condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni nedemne de exercitarea unei funcţii publice;

Condiții specifice de ocupare a postului

 • Studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalent ;
 • Vechime în speciliatate de minim 5 ani;
 • Cunoştinţe bune de operare PC, word, excel, navigare internet;

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs – se găsește la secretariatul Institutului;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile actelor care să ateste nivelul studiilor și a altor specializări realizate (dacă este cazul);
 4. Copii ale documentelor care atestă vechimea în muncă
 5. Cazier judiciar valabil;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii dosarului;
 7. Curriculum Vitae.

Documentele care se vor depune în copie, se vor prezenta și în original la momentul depunerii dosarului în vederea conformării cu originalul de către personalul responsabil desemnat din cadrul Institutului. Documentele vor fi puse în ordinea de mai sus, într-un dosar cu șină.

Proba scrisă va avea loc pe data de 17.01.2019 iar cea a interviului în data de 23.01.2019. Ambele incepand cu ora 10, la sediul IRRD din Bucuresti, str C.A Rosetti nr.33, sector 2.

Tematica și Bibliografia se vor găsi pe pagina de internet a institutului.

Detalii la secretariat :Bucuresti, Str C.A. Rosetti nr.33, sector 2 si la telefon  021 3119980                

II. Condiții generale de ocupare a postului de șofer

 • Cetățenie română;
 • Cunoaşterea limbii române;
 • Are vârsta minimă prevăzută de lege;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
 • Fără condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni nedemne de exercitarea unei funcţii publice;

Condiții specifice de ocupare a postului de șofer

 • Studii gimnaziale ( minim 8 clase);
 • Vechime în muncă de minim 5 ani;
 • Vechime pe un post similar de minim 5 ani;
 • permis de conducere pentru categoria B.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs – se găsește la secretariatul Institutului;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile actelor care să ateste nivelul studiilor și a altor specializări realizate (dacă este cazul);
 4. Copii ale documentelor care atestă vechimea în muncă
 5. Cazier judiciar valabil;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii dosarului;
 7. Curriculum Vitae.

Documentele care se vor depune în copie, se vor prezenta și în original la momentul depunerii dosarului în vederea conformării cu originalul de către personalul responsabil desemnat din cadrul Institutului. Documentele vor fi puse în ordinea de mai sus, într-un dosar cu șină.

Proba scrisă va avea loc pe data de 17.01.2019 iar cea a interviului în data de 23.01.2019. Ambele incepand cu ora 10, la sediul IRRD din Bucuresti, str C.A Rosetti nr.33, sector 2.

Grafic de concurs aplicabil posturilor scoase la concurs      

Dosarele se vor depune până la data de 11.01.2019
Proba scrisă 17.01.2019 ora 10
Afisare rezultate 20.01.2019 ora 16 :30
Depunere contestatii 21.01.2019 până la ora 16
Afișare rezultat contestații 22.01.2019 ora 16
Proba interviului 23.01.2019 ora 10
Afisare rezultate 27.01.2019 ora 16 :30
Depunere contestatii 28.01.2019 până la ora 16
Afișare rezultat 29.01.2019 ora 16 :30

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONSILIER I A COMPARTIMENT ECONOMIC – ACHIZITII PUBLICE

TEMATICĂ GENERALĂ:

Organizarea, funcționarea și conducerea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ:

Legea nr. 556/2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 publicată în Monitorul Oficial nr. 1194 din 14.12.2004.

TEMATICA DE SPECIALITATE:

Execuția bugetului ordonatorului terțiar de credite : fazele execuției bugetare, conținut, activități și finalitate;

Contabilizarea la instituțiile publice a operațiunilor privind stocurile, decontările cu terții,  decontările cu personalul  precum și contabilizarea  operațiunilor privind TVA (determinare sume și efectuare înregistrări în contabilitatea cronologică prin formule contabile);

Finalizarea activității de inventariere elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii : operațiuni, activități , documente;

Conţinutul controlului financiar preventiv, procedura de control şi refuzul de viză;

Controlul intern managerial : considerații generale privind conceptul, scopul, definirea și lista standardelor de control intern managerial la entitățile publice;

BIBLIOGRAFIE DE SPECIALITATE:

Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare actualizat; 

Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiuni de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

Notă:

– trebuie avute în vedere actele normative cu modificările şi completările ulterioare, în formă actualizată, la data susţinerii probei de concurs;

TEMATICĂ GENERALĂ:

Organizarea, funcționarea și conducerea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ:

Legea nr. 556/2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 publicată în Monitorul Oficial nr. 1194 din 14.12.2004.

TEMATICĂ SPECIALĂ

Reguli aplicabile conducătorilor auto pe drumurile publice conform legislației rutiere în vigoare.  Sancțiuni aplicabile.

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ:

Codul rutier – Ordonața nr.195/2002 – actualizată
Norme de aplicare a Codului rutier

Notă:

– trebuie avute în vedere actele normative cu modificările şi completările ulterioare, în formă actualizată, la data susţinerii probei de concurs;

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989