Anunţ concurs consilier juridic

Data: 21 decembrie 2018

Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989, în temeiul HG nr.286/2011 organizează concurs în vederea ocupării a două posturi de consilier juridic, respectiv, 1 post consilier  juridic IA cu atribuții de resurse umane  și 1 post consilier juridic IA ( consultanță, reprezentare, etc )  în cadrul compartimentului juridic si personal

Condiții generale de ocupare a postului de consilier IA

 • Cetățenie română;
 • Cunoaşterea limbii române;
 • Are vârsta minimă prevăzută de lege;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
 • Fără condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni nedemne de exercitarea unei funcţii publice;

Condiții specifice de ocupare a postului

 • Studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalent ;
 • Vechime în speciliatate de minim 7 ani;
 • Cunoştinţe bune de operare PC, word, excel, navigare internet;

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs – se găsește la secretariatul Institutului;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile actelor care să ateste nivelul studiilor și a altor specializări realizate (dacă este cazul);
 4. Copii ale documentelor care atestă vechimea în muncă
 5. Cazier judiciar valabil;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii dosarului;
 7. Curriculum Vitae.

Documentele care se vor depune în copie, se vor prezenta și în original la momentul depunerii dosarului în vederea conformării cu originalul de către personalul responsabil desemnat din cadrul Institutului. Documentele vor fi puse în ordinea de mai sus, într-un dosar cu șină.

În ordinea notelor obținute candidații vor opta pentru unul din cele două posturi disponibile.

Grafic de concurs:
Depunere dosare – data limită 15.01.2019 ora 16 :00
Afișare rezultate dosare – 16.01.2019 ora 16 :30
Depunere contestații – 17.01.2019 ora până la ora16 :30
Afișare rezultate – 18.01.209 ora 16 :30
Proba scrisaă – 21.01.2019 ora 10 :00
Afișare rezultate – 22.01.2019 – ora 16 :30
Depunere contestații – 23.01.2019 – până la ora 16 :00
Afișare rezultate – 25.01.209 – 16 :30
Proba interviului – 28.01.2019 ora 10 :00
Afișare rezultate – 29.01.2019 – ora 16 :30
Depunere contestații – 30.01.2019 – până la ora 16 :00
Afisare rezultate – 31.01.2019 – ora 16 :30

Tematica și bibliogarfie  pentru concurs – post consilier juridic

 1. Obiectul de activitate și scopul IRRD
 2. Organele de conducere ale IRRD si atributiile
 3. Contractul individual de muncă – condiții de valabilitate, încheiere, suspendare, încetare
 4. Cercetarea disciplinară
 5. Răspunderea disciplinară
 6. Răspunderea patrimonială
 7. Dosarul achiziției publice
 8. Tipuri de contracte de achiziție publică
 9. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică
 10. Condițiile de valabilitate ale contractului
 11. Rezilierea si rezoluțiunea contractelor
 12. Nulitatea contractelor
 13. Cuprinsul cererii de chemare în judecată
 14. Contractul de mandat
 15. Căile de atac
 16. Excepțiile procesuale (definitie, invocare, procedura de solutionare)
 17. Executarea silită –înființarea popririi, obligațiile terțului poprit, ridicarea popririi
 18. Dreptul de autor – subiectele dreptului de autor, obiectul dreptului de autor, cesiunea drepturilor de autor, drepturile conexe dreptului de autor
 19. Soluționarea petițiilor confom OG 27/2002 cu completărie și modificăile ulterioare
 20. Procedura de oganizare a concursului conform HG 286/2011 actualizată ( obligativitatea postarii anunturilor, comisiile de concurs si de contestatii, suspendarea concursului)
 21. Sancţiunile disciplinare si raspunderea funcţionarilor publici   
 22.  Încetarea raportului de serviciu al funcţionarului public
 23. Cazierul administrativ
 24. Definitie date cu caracter personal
 25. Drepturile persoanelor fizice în raport de legislația privind datele cu caracter personal
 26. Obligațiile Operatorilor de date cu caracter personal

Bibliografie

Legea 556/2004 privind înființare Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 si ROF;
Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
OG 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
Legea nr.188/ 1999 actualizata
HG 286/2011 aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar
Codul civil;
Codul de procedură civilă.
Regulamentul U.E. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Codul civil;
Codul de procedură civilă.
Regulamentul U.E. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989