Anunt angajare expert I – contabilitate

Data: 10 august 2018

Institutul Revoluției Roâmne din Decembrie 1989, în temeiul HG nr.286/2011 organizează concurs în vederea ocupării a 1 post expert I in cadrul compartimentului economic – achiziții publice cu normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul

Condiții generale de ocupare a postului

 • Cetățenie română;
 • Cunoaşterea limbii române;
 • Are vârsta minimă prevăzută de lege;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
 • Fără condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni nedemne de exercitarea unei funcţii publice;

Condiții specifice de ocupare a postului

Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice;
Vechime în muncă de minim 3 ani;
Vechime în specializare de minim 3 ani (financiar si contabilitate într-o societate privată sau instituție de stat);
Cunoștințe avansate de operare pe calculator.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente

 1. Cererea de înscriere la concurs – se găsește la secretariatul Institutului;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile actelor care să ateste nivelul studiilor și a altor specializări realizate (dacă este cazul);
 4. Copii ale documentelor care atestă vechimea în muncă;
 5. Copii ale documentelor care atestă vechimea în specialitatea studiilor;
 6. Cazier judiciar;
 7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii dosarului;
 8. Curriculum Vitae.

Documentele care se vor depune în copie, se vor prezenta și în original la momentul depunerii dosarului în vederea conformării cu originalul de către personalul responsabil desemnat din cadrul Institutului. Documentele vor fi puse în ordinea de mai sus, într-un dosar cu șină.

Bibliografie

Legea nr.556/2004 privind înființarea Institutuui Revluției Române din decembrie 1989;
Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificăril și completările ulterioare;
Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
O.M.F.P. nr.1792/2002, cu modificările și completările ulterioare ;
O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
Legea nr.70/2015 actualizata pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
Decretul  nr. 209/1976

Grafic de organizare concurs

În zilele de  24, 27, 28, 29 August în intervalul orar  09:00 – 16:00 – depunere dosare
30.08.2018  – ora 16:00 afișarea rezultatelor în urma slecției dosarelor
31.08.2018 –  09:00 – 16:00 contestație față de rezultatul afișat
03.09.2018 – ora 16:00 rezultatul final privind candidații admiși pentru probele organizate
05.09.2018 ora 10:00 – proba scrisă
06.09.2018 –  ora 16:00 afisarea rezultatelor
07.09.2018  ora 09:00-ora16:00 – depunerea contestațiilor
10.09.2018 – ora 16:00 afisarea rezultatelor contestațiilor
11.09.2018 ora 10:00 – interviul candidaților calificați
12.09.2018 – ora 16:00 afisarea rezultatelor
13.09.2018 ora 09:00- ora 16:00 – depunere contestații
14.09.2018 – ora 16:00  afișarea rezultatelor contestației și a rezultatelor finale

Conform HG 286/2011 sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte. Se consider admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să obținut cel puțin punctajul minim necesar.

TEMATICA

 1. Contbilitatea instituțiilor publice
 2. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor ;
 3. Regulamentul operațiunilor de casă ale instituțiilor publice;
 4. Instrumentele de plată în cadrul instituțiilor publice – rglementare, principii, reguli de utilizare ;
 5. Organizarea și conducererea institutului conform legii nr.556/2004

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989