Anunt angajare consilier juridic

Data: 10 august 2018

Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989, în temeiul HG nr. 286/2011 organizează concurs în vederea ocupării a 2 posturi de consilier juridic IA cu normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Juridic și Personal

Condiții generale de ocupare a postului

 • Cetățenie română;
 • Cunoaşterea limbii române;
 • Are vârsta minimă prevăzută de lege;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
 • Fără condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni nedemne de exercitarea unei funcţii publice;

Condiții specifice de ocupare a postului

Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice;
Vechime în muncă de minim 10 ani;
Vechime în specializare de minim 10 ani;
Cunoștințe avansate de operare pe calculator.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs – se găsește la secretariatul Institutului;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile actelor care să ateste nivelul studiilor și a altor specializări realizate (dacă este cazul);
 4. Copii ale documentelor care atestă vechimea în muncă;
 5. Copii ale documentelor care atestă vechimea în specialitatea studiilor;
 6. Cazier judiciar;
 7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii dosarului;
 8. Curriculum Vitae.

Documentele care se vor depune în copie se vor prezenta și în original la momentul depunerii dosarului în vederea conformării cu originalul de către personalul responsabil desemnat din cadrul Institutului. Documentele vor fi puse în ordinea de mai sus, într-un dosar cu șină.

Bibliografie

 • Legea 556/2004 privind înființare Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989;
 • Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
 • OG 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
 • Legea nr.188/ 1999 actualizata
 • HG 286/2011 aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar
 • Codul civil;
 • Codul de procedură civilă.
 • Codul penal;
 • Regulamentul U.E. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Grafic de organizare concurs

În zilele de  24, 27, 28, 29 August în intervalul orar  09:00 – 16:00 – depunere dosare
30.08.2018  – ora 16:00 afișarea rezultatelor în urma slecției dosarelor
31.08.2018 –  09:00 – 16:00 contestație față de rezultatul afișat
03.09.2018 – ora 16:00 rezultatul final privind candidații admiși pentru probele organizate
05.09.2018 ora 10:00 – proba scrisă
06.09.2018 –  ora 16:00 afisarea rezultatelor
07.09.2018  ora 09:00-ora16:00 – depunerea contestațiilor
10.09.2018 – ora 16:00 afisarea rezultatelor contestațiilor
11.09.2018 ora 10:00 – interviul candidaților calificați
12.09.2018 – ora 16:00 afisarea rezultatelor
13.09.2018 ora 09:00- ora 16:00 – depunere contestații
14.09.2018 – ora 16:00  afișarea rezultatelor contestației și a rezultatelor finale

Conform HG 286/2011 sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte. Se consider admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut cel puțin punctajul minim necesar.

Tematica pentru concurs

 1. Obiectul de activitate și scopul IRRD;
 2. Organele de conducere ale IRRD;
 3. Contractul individual de muncă – condiții de valabilitate, încheiere, suspendare, încetare;
 4. Cercetarea disciplinară;
 5. Răspunderea disciplinară;
 6. Răspunderea patrimonială;
 7. Dosarul achiziției publice;
 8. Tipuri de contracte de achiziție publică;
 9. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică;
 10. Condițiile de valabilitate ale contractului;
 11. Rezilierea si rezoluțiunea contractelor;
 12. Nulitatea contractelor;
 13. Cuprinsul cererii de chemare în judecată;
 14. Contractul de mandat;
 15. Căile de atac;
 16. Excepțiile procesuale (definitie, invocare, procedura de solutionare);
 17. Executarea silită –înființarea popririi, obligațiile terțului poprit, ridicarea popririi;
 18. Dreptul de autor – subiectele dreptului de autor, obiectul dreptului de autor, cesiunea drepturilor de autor, drepturile conexe dreptului de autor;
 19. Soluționarea petițiilor confom OG 27/2002 cu completărie și modificăile ulterioare;
 20. Procedura de oganizare a concursului conform HG 286/2011 actualizată;
 21. Sancţiunile disciplinare si raspunderea funcţionarilor publici;
 22. Încetarea raportului de serviciu al funcţionarului public;
 23. Cazierul administrativ;
 24. Abuzul în serviciu;
 25. Delapidarea;
 26. Conflictul de interese;
 27. Deturnarea de fonduri;
 28. Definitie date cu caracter personal;
 29. Drepturile persoanelor fizice în raport de legislația privind datele cu caracter personal;
 30. Obligațiile Operatorilor de date cu caracter personal.

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989