Anunț

Data: 1 iulie 2018

Examen de promovare în grad profesional imediat superior – iulie 2018

ANUNŢ

Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 
organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru următoarea funcţie contractuală de execuţie:
 

Serviciul/Biroul/CompartimentulFuncția din care se promoveazaFuncția în care urmează să promoveze
Serviciul Economicexpert gradul Iconsilier gradul I A

Condiții de participare la examen pentru funcțiile de consilier gr I A   :

a) cel putin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează;

b) calificativ ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel putin de două ori în ultimii 3 ani, in care acesta s-a aflat în activitate;

c) nu a fost sancționat disciplinar în ultimele 12 luni; 

Examenul se desfăşoară la sediul IRRD din str.C.A. ROSETTI nr. 33, Sector 2, Bucureşti, şi constă într-o etapă, și anume:

1. proba scrisă – 17.07.2018, ora 10.00 –constă în testarea pregatirii profesionale și a gradului de acumulare a experienței profesionale în domeniul respectiv;

Acte necesare pentru înscriere la examen:

2. cererea de înscriere la examen ;

 • Compartimentul Financiar
 • Contabilitate/Serviciul Economic

Bibliografia

 • Legea nr. 82/1991 a contabilității, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;
 • Ordinul  Ministerului  Finanțelor  Publice  nr.  1.917  din  12  decembrie 2005  pentru  aprobarea  Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul  Ministerului  Finanțelor  Publice  nr.1792/2002  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind angajarea,  lichidarea,  ordonanțarea  și  plata  cheltuielilor  instituțiilor  publice,  precum  și  organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Decretul nr.  209  din  5  iulie  1976  pentru  aprobarea  Regulamentului  operaţiilor  de  casă ale  unităţilor socialiste;
 • Ordinul nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G.nr.1/2016  privind  Normele  metodologice  de  aplicare  a  Legii nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile șiindemnizațiilede asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr.  2.861/2009  pentru  aprobarea  Normelor  privind  organizarea  şi  efectuarea  inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea-cadru  nr.153/2017  privind  salarizarea  personalului  plătit din  fonduri  publice,  cu  modificările  și completările  ulterioare,  partea  generala ANEXA nr. VIII: FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „ADMINISTRAŢIE”

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989